Wopke van der Ploeg gaat zondag voor in dienst voor verstandelijk beperkten

Categories: Algemeen,Diaconie,Jeugd,Overzicht,Speciale diensten

Wopke van der Ploeg gaat zondag voor in dienst voor verstandelijk beperkten

Harkema ,,It is in spesjale ûnderfining. Geweldich om werom te kommen yn dizze tsjerke. Ik ha fansels in emosjonele bining mei dy tsjerke. Ik sjoch sa ús heit en mem en myn bruorren en sussen sitte, al binne dy der net mear allegear.”

Wopke van der Ploeg (69) uit Drachten is enthousiast dat hij zondag mag preken in de PKN-kerk aan de Warmoltsstrjitte in Harkema. ,,Dat wie foarhinne de herfoarme tsjerke. Ik bin dêr doopt en opgroeid. Ik ha dêr kategisaasje hân. Op myn 23e bin ik ferhuze út de Harkema. Sûnt dy tiid ha ik allinnich noch mar yn dy tsjerke west foar brulloften en routsjinsten fan famyljeleden.”

Van der Ploeg sloot zich later aan bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), waar zijn vrouw Betsie al bij hoorde. Op zijn 41e deed hij daar belijdenis. Hij heeft altijd als activiteitenbegeleider bij Talant gewerkt: achtereenvolgens in Assen, Oosterwolde, Heerenveen, Gorredijk en Beetsterzwaag. Vanuit de kerk gaf hij ook catechisatie aan mensen met een verstandelijke beperking. Sinds zesenhalf jaar heeft hij ook een preekbevoegdheid om in diensten voor verstandelijk beperkten voor te gaan. ,,Doe’t sy my dêrfoar fregen, sei ik: ik ha allinnich mar in fytsdiploma en in swimdiploma, mar se seinen: hjir bist goed yn.”

Van der Ploeg en zijn vrouw hebben het altijd met groot plezier gedaan. In december stopten ze na achttien jaar met de catechisatie. ,,Dit binne ús minsken, hjir leit ús hert. Der binne dûmny’s dy’t der neat mei kinne en dat bedoel ik net ferwitend. In teolooch is dwaande mei teology, net mei de tinkwrâld fan dizze minsken. Ik sprek harren taal.”

Zondag staat de dienst in het teken van het thema vissen en vissers van mensen. ,,As jonkje gong ik mei ús heit op de Solex nei Jistrum om op de Burgumer Mar fiskjen te gean. Dan siet ik mei myn fuotten yn de fytstassen. Us heit wie in echte fisker fan minsken; hy koe altiten goed oer it leauwen prate. Sa’n tsjinst moat tige fisueel wêze: ik ha in plaatsje fan in Solex, fan fytstassen, fan in snoek, fan Jezus by de Mar fan Galilea. Sa meitsje ik it begryplik. Der moatte ek wat grapkes by fansels; ik bliuw altiten in Harekiet.”

Tijdens de dienst worden liedjes gezongen van Elly en Rikkert, zoals Vertel het aan de mensen , en bekende kinderliedjes als Lees je Bijbel . Het koor Hiel Gewoan uit Harkema verleent medewerking aan de dienst, samen met organist Wietse Veenstra. ,,‘Meester Veenstra’! Hy wie al Meester Veenstra doe’t ik noch op ‘e Harkema wenne.”

Vander Ploeg gaat voornamelijk voor in diensten van de vrijgemaakte kerk, maar ook in zondagse vieringen bij Talant en zo nu en dan in de PKN. Zo komt het dat hij op heel veel plekken gepreekt heeft, maar van Harkema was het tot zondag nog nooit gekomen. ,,No bin ik dêr op inisjatyf fan ien fan myn kategisanten, dy’t dêr wennet. Weromkommen yn de tsjerke wêr’t ik grutbrocht bin jout my in goed gefoel. Ik ha waarme gefoelens by myn kristlike opfieding.”

De dienst in de PKN-kerk aan de Warmoltsstrjitte begint zondag om 10.30 uur
Op de kansel in de kerk van je jeugd