Algemene gegevens:

Het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Harkema is: NL67RABO0304200743
Hierop kan de vrijwillige bijdrage, bijdrage collecten, giften enz. worden overgemaakt.

Stortingen voor het Bouwfonds van de Protestantse Gemeente Harkema kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer:
NL02RABO0304202495

De kerkrentmeesters zijn onder meer te bereiken via e-mail adres:
kerkrentmeesters@pknharkema.nl

Taken en verantwoordelijkheden kerkrentmeesters:

Een lid van het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door: • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; • het zorg dragen voor de geldwerving; • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; • het beheren van de financiën van de gemeente; • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek; (door ledenadministrateur) • het beheren van de archieven van de gemeente

Actie Kerkbalans

Ieder jaar wordt in de maanden januari en februari de Actie Kerkbalans gehouden. De gemeenteleden worden dan benaderd met het verzoek voor dat jaar een verantwoorde financiële bijdrage toe te zeggen, zodat het kerkenwerk van de Protestantse Gemeente Harkema voortgang kan vinden.

Collectemunten

In onze gemeente is de mogelijkheid aanwezig tot het geven van giften in de collecten door middel van “collectemunten”. Hierbij zijn twee soorten collectemunten te verkrijgen, te weten munten van € 0,50 en munten van € 1,00. De collectemunten zijn verkrijgbaar bij: Fam. Wybo K. van der Heide   Middelwyk 05 Tel. 0512-365957

Kerkrentmeesters:

Voorzitter – Rik de Vries

Koster: Fam. van der Meer, Munewyk 30, tel.: 0512-364194, e-mail: hsvdmeer@hotmail.com

Harm van der Meer klein

Penningmeester / boekhouder: Aize van der Heide, Middelwyk 1, tel.: 0512-364019, e-mail: aizevanderheide@hetnet.nl

Aize van der Heide klein

Ledenadministratie: Johannes Ytsma, tel.: 06-28059992, e-mail: j.ytsma@hccnet.nl

In de kerkorde van de PKN staan de taken en verantwoordelijkheden van de kerkrentmeesters bij Ordinantie 11 (versie december 2013). Dit is een uitgebreide versie van de taken en verantwoordelijkheden van de kerkrentmeesters. (Komt soms niet helemaal overeen zoals het bij onze Kerkelijke Gemeente georganiseerd is).

Artikel 2. Het college van kerkrentmeesters

1. De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters.

2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeester.

3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.

4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen.

5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.

6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.

7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: – het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7; – het zorg dragen voor de geldwerving; – het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente; en voorts
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien aanwezig – het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.

Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van – het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en – de herderlijke zorg.

8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.

9. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandelingen betreffende: – het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente; – het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; – het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen onder last of voorwaarde; – het oprichten van of deelnemen aan een stichting; – het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.

10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.