Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Diakonia betekent ‘dienst’. Diaconie is iets dat van oudsher bij de kerk hoort, want het dienen van de naaste is onlosmakelijk verbonden met het geloof in Jezus Christus. Hij is immers degene die gezegd heeft dat hij gekomen is om te dienen, om diaken te zijn. Zijn leven laat ons zien wat het betekent om er voor een ander te zijn.

De diaconie van de PKN Harkema doet haar best om de opdracht van Christus handen en voeten te geven. Zij is er op uit om te helpen waar geen helper is op een heel concrete manier. De diaconie beperkt haar blik niet tot de kerkelijke gemeente, maar heeft nadrukkelijk ook aandacht voor mensen die niet tot de kerk behoren en/of een andere (geloofs)overtuiging hebben.

Diaconaat is een taak van de hele gemeente, en de diakenen hebben een voortrekkersrol.

  • Voor de hele gemeente verzamelen zij de gaven die door de gemeenteleden bij elkaar gelegd worden voor hulp aan andere mensen (elders in de wereld; werelddiaconaat). Zij houden zich dus bezig met het verwerven en bestemmen van diaconale gelden.
  • De diakenen hebben ook een duidelijke rol in het delen van brood en wijn tijdens de viering van de maaltijd van de Heer. Zo maken zij heel concreet in wiens voetsporen wij willen treden.
  • De diakenen signaleren situaties waarin kwetsbare mensen zich bevinden, en proberen concreet dienstbaar te zijn. Zo wordt er, bijvoorbeeld, ieder jaar rond Kerst een bijeenkomst georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden om gelegenheid te creëren voor ontmoeting en samenzijn.
  • Ook de kerstviering voor de kinderen kan gezien worden als extra aandacht voor hen die (nog) geen vanzelfsprekende plek in de kerk en in de samenleving hebben.

De diaconie is verbonden met een aantal commissies, die het dienen van de naaste op verschillende manieren uitvoeren:

  • Bloemenfonds

contact: Lucia Storm – Dijkstra, tel.: 0512-361054, e-mail: epoststorm@gmail.com

  • Verjaardagsfonds

contact: Sita van der Meer, tel.: 0512-364194, e-mail: HSvdMeer@hotmail.com

  • Koffiedienst

contact: Jeltje de Vries, tel.: 0512-364190, e-mail: rikdevries52@hotmail.com

Contact diaconie: Jelkje Weening, Warmoltstraat 49, 9281 PL Harkema, tel: 0512-840495