ANBI Protestantse Gemeente te Harkema

Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Harkema behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.


A.  Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Harkema
Telefoonnummer: 0512 361862
RSIN/Fiscaal nummer: 824133821
KvK nummer 76399222
Website adres: www.pknharkema.nl
E-mail: scriba@pknharkema.nl
Adres: de Dellen 53A
Postcode: 9231 EA
Plaats: Surhuisterveen
Postadres: de Dellen 53A
Postcode: 9231 EA
Plaats: Surhuisterveen

De Protestantse gemeente te Harkema is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

We proberen een gastvrije en missionaire gemeente te zijn. Onze kwaliteiten en vaardigheden zetten we in om mensen met God en elkaar te verbinden, om relaties te versterken, om te groeien in geloof en dienstvaardigheid – ook buiten de muren van het kerkgebouw.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Harkema.

B.  Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeventien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknharkema.nl vindt u het beleidsplan 2022-2026 van onze gemeente

Op basis van het in het beleidsplan beschrevene (gemeentescan, enquête, profielschets, visie) wordt duidelijk dat de koers van onze gemeente het beste bepaald kan worden aan de hand van drie belangrijke thema’s. Deze thema’s zijn samengevat in drie kernwoorden: bezieling, samenleving en gemeenschap.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals de kerkelijk werker, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan bij G en H.

Activiteiten binnen onze gemeente zijn o.a.:

Jeugdwerk

Er is één jeugdouderling die als contactpersoon van het jeugdwerk fungeert. De jeugdouderling communiceert van en naar de kerkenraad. De jeugdouderling wordt ondersteund door de jeugdraad. De leden van de jeugdraad geven leiding aan de kinderclubs en organiseren diverse activiteiten zoals een kampweekend/jaarlijks uitje, playbackshow, startactiviteit in samenwerking met Drogeham, kinderkerstfeest, voorbereiden jeugddienst, etc.   Verdere activiteiten zijn:

DinsdagOchtendPloeg (DOP) werkt iedere dinsdagochtend aan het onderhoud en de vernieuwing van het kerkgebouw en de Rank.
Bazaarcommissie organiseert de jaarlijkse bazaar
Commissie liturgisch bloemschikken maakt bloemschikkingen voor bijzondere diensten en verzorgt de bijbehorende uitleg
Liturgiecommissie bereidt (samen met de predikant) de kerstnachtdienst en de diensten in de stille week voor
Zangdienstcommissie bereidt (samen met de predikant) twee keer per jaar een zangdienst voor
Startzondagcommissie organiseert de jaarlijkse startzondag
Glorieklanken verzorgt iedere woensdagavond een muziekuitzending via internet
Evangelisatiecommissie organiseert in samenwerking met de evangelisatiecommissie van de vGKN diverse diensten en activiteiten in het dorp
Bloemendienst regelt wekelijks de bloemen in de eredienst, en verschaft een overzicht van wie de bloemen ontvangt
Verjaardagsfonds brengt verjaardagswensen rond en collecteert
Koffiedienst verzorgt het koffieschenken bij bijzondere gelegenheden

G.  Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.