Tsjerke fan de Moanne

Categories: Algemeen,Diaconie,Overzicht,Speciale diensten

‘Tsjerke fan de Moanne’.

Op 16 januari is de dienst van onze gemeente te volgen op de televisie van Omrop Fryslân. De diensten van Omrop Fryslân beginnen altijd om 10.00 uur.

Collecte voor diaconie tijdens deze diensten: 

De diaconale collecte van de kerkdiensten bij Tsjerke fan de Moanne gaan naar één goed doel: Stichting Present de Wâlden. Hieronder staat wat de stichting voor ogen heeft.

Hierbij ook de QR code waarbij u uw gift kunt overmaken.

Stichting Present De Wâlden is een afdeling van Stichting Present Nederland. Stichting Present De Wâlden wil binnen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel mensen bij elkaar brengen. Dit zijn mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van klusjes bij iemand die dit niet kan of niet de middelen heeft. Maar zij organiseren ook jaarlijks een Decemberpakket. Dit pakket wordt door inwoners van de gemeenten samengesteld voor mensen die bijvoorbeeld leven rond de armoedegrens. Het is belangrijk om naar elkaar om te zien. De stichting ziet daarom Jezus Christus als voorbeeld omdat hij waarden zoals dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in te praktijk heeft gebracht. 

Een eventuele gift kunt u overmaken naar de diaconie op rekening NL29 RABO 0363 0004 02 o.v.v. ’Stichting Present De Wâlden’ of scan de QR-code. Hartelijk dank!

Voor meer informatie over de stichting maar ook hoe u/jij een steentje kan bijdragen raadpleeg de website. www.stichtingpresent.nl/dewalden

Dernjonken: 

De útstjoeringen fan de Tsjerketsjinsten troch Omrop Fryslân wurde tige wurdearre. De reaksjes op dizze tsjinsten binne dan ek  hiel positief. 

De útstjoeringen geane de kommende tyd troch, hieltyd wer út in oare Tsjerke fan de Moanne.

Eltsenien kin syn wurdearring blike litte troch by te dragen yn de kosten fan dizze útstjoerings!

Dat kin mei it oermeitsjen fan in bydrage nei it bankrekkennûmer van de Raad van Kerken Fryslân, it  rekkennûmer is: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân